Population-Silver

Population-Silver

Silver, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total PRDCAM
+
2
4
1
8
27
12
54
511227 1987 100 Yn Zhan Tianyou, DC PRDCAM
+
1
2
3
13
2
21
509579 1994 100 Yn Unicorn Silver 12 oz, DC PRDCAM
+
2
1
3
5
3
14
900131 1995 100 Yn Unicorn Silver 12 oz, DC PRDCAM
+
2
3
1
6
515087 1994 100 Yn Painting-Kids with Cat, DC PRDCAM
+
2
5
7
900553 1997 100 Yn Qi Baishi, DC PRDCAM
+
1
4
1
6