PCGS Population: Patterns

PCGS Population: Patterns

Patterns, SP PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total SPBN
+
4
1
9
218915 nd(1928) P5 Csh CL-MG.127 CCC-741 Plain Edge, BN SPBN
+
2
3
800298 nd(1928) P5 Csh CL-MG.127 CCC-741 Concave Edge, BN SPBN
+
1
1
218944 nd(1928) P10 Csh CCC-743 Plain Edge, BN SPBN
+
1
800295 nd(1928) P10 Csh CL-MG.126 CCC-743 Concave Edge, BN SPBN
+
1
1
4
Patterns, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total MSBN
+
14
218950 (1928) 50 Cash CL-MG.134 RE, BN MSBN
+
14