PCGS Population: 10 CASH


10 CASH, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total MS
+
4
65
64
1
46
4
19
7
2
307
Total MSBN
+
1
4
86
97
2
37
2
6
1
544
Total MSRB
+
15
73
67
2
7
164
Total MSRD
+
3
17
1
5
26
173260 (1903-06) 10 Csh, RB MSRB
+
1
1
389222 (1903-06) 10 Csh, RD MSRD
+
1
1
143911 (1903-06) 10 Csh Y-49, BN MSBN
+
1
11
20
6
1
1
96
143912 (1903-06) 10 Csh Y-49, RB MSRB
+
3
13
9
25
143913 (1903-06) 10 Csh Y-49, RD MSRD
+
1
2
3
659217 (1903-06) 10 Csh Woodward Addenda #10, BN MSBN
+
1
526868 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.02 Y-49 Large Ball, Thin Circle, BN MSBN
+
1
2
526871 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.03 Y-49 Small Ball, With Cloud, BN MSBN
+
4
151899 (1903-06) 10 Csh Y-49.1, BN MSBN
+
2
56
53
1
23
1
4
322
151900 (1903-06) 10 Csh Y-49.1, RB MSRB
+
6
38
34
2
5
85
151901 (1903-06) 10 Csh Y-49.1, RD MSRD
+
1
14
4
19
535946 (1903-06) 10 Csh Y-49.1 DDO, BN MSBN
+
1
1
3
528584 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.16 Y-49.1 Regular 緒, BN MSBN
+
1
2
5
528585 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.16 Y-49.1 Regular 緒, RB MSRB
+
2
1
3
526879 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.08 Y-49.1 Slanting Dots 緒, No Dot, BN MSBN
+
1
526885 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.20 Y-49.1 Long Tail Dragon, BN MSBN
+
1
173967 (1903-06) 10 Csh Y-49.1a MS
+
1
38
31
1
23
2
16
5
2
163
531180 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.17 Y-49.1a Regular 緒, No Dot MS
+
1
1
526889 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.18 Y-49.1a Regular 緒, With Dot, Short Hair MS
+
1
2
6
526891 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.19 Y-49.1a Reg 緒, With Dot, Long Hair MS
+
1
2
526899 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.12 B-Shaped Boo, No Dot MS
+
2
1
6
526900 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.14 B-Shaped Boo, With Dot MS
+
2
1
4
783027 (1903-06) 10 Csh Y-49.2, BN MSBN
+
1
1
3
526897 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.15 Y-49.2 B-Shaped Boo, With Dot, RB MSRB
+
1
1
408127 (1903-06) 10 Csh Y-49.3, BN MSBN
+
1
2
11
408128 (1903-06) 10 Csh Y-49.3, RB MSRB
+
1
1
2
408130 (1903-06) 10 Csh Y-49.3, RD MSRD
+
1
1
146944 (1903-06) 10 Csh Y-49.4, BN MSBN
+
1
146945 (1903-06) 10 Csh Y-49.4, RB MSRB
+
1
1
146950 (1903-06) 10 Csh Y-49a MS
+
1
19
30
20
2
3
2
114
531186 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.05 Y-49a Four Characters, No Dot MS
+
1
1
526877 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.06 Y-49a Four Characters, With Dot MS
+
1
521840 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.46, BN MSBN
+
1
1
2
521843 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.47, BN MSBN
+
2
900265 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.45 MS
+
2
1
1
5
523837 (1903-06) 10 Csh CL-ZJ.44 C/N MS
+
4
147435 (1906) 10 Csh Y-10b KI IO, BN MSBN
+
1
1
13
17
1
3
76
147436 (1906) 10 Csh Y-10b KI IO, RB MSRB
+
5
17
18
1
41
147437 (1906) 10 Csh Y-10b KI IO, RD MSRD
+
1
1
2
531187 (1906) 10 Csh CL-ZJ.35 Y-10b 清 Stroke Left, "KI IO", BN MSBN
+
1
1
531188 (1906) 10 Csh CL-ZJ.35 Y-10b 清 Stroke Left, "KI IO", RB MSRB
+
2
2
527527 No Date (10 Csh) CL-ZJ.52, BN MSBN
+
1
396990 (1906) 10 Csh Y-10b.1 KUO, BN MSBN
+
2
3
1
12
396991 (1906) 10 Csh Y-10b.1 KUO, RB MSRB
+
1
2
3
10 CASH, SP PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total SP
+
1
1
526903 (1903-06) P10 Csh CL-ZJ.13 Cu-Ni Pattern SP
+
1
1