PCGS Population: 10 Yuan


10 Yuan, MS   |   10 Yuan, PR

10 Yuan, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total MS
+
3
8
25
94
163
349
2,077
17,709
102
157,298
895,352
1,073,185
131204 1989 10 Yn Panda Silver PAN-109A MS
+
1
6
43
123
368
596
9
1,147
131205 1990 10 Yn Panda Silver MS
+
2
12
36
80
130
506409 1990(上) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-136A MS
+
1
3
3
10
12
27
195
352
2
606
506408 1990(沈) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-136B MS
+
1
4
2
4
8
42
141
1
203
131206 1991(上) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-156A MS
+
1
2
1
2
24
65
255
5
355
506403 1991(沈) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-155A MS
+
1
2
6
13
70
142
8
242
131259 1992 10 Yn Panda Silver MS
+
1
2
3
32
48
1
87
506411 1992(上) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-182A MS
+
3
12
49
144
2
210
506410 1992(沈) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-182B MS
+
1
1
5
28
69
78
182
131208 1993 10 Yn Panda Silver MS
+
2
2
9
54
46
1
114
413021 1993(上) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-204A MS
+
1
1
9
39
72
2
124
506596 1993(沈) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-204B MS
+
2
6
45
99
119
271
131258 1994 10 Yn Panda Silver MS
+
5
9
29
77
120
506595 1994(上) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-227A MS
+
1
1
3
12
57
162
7
243
506465 1994(沈) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-227B MS
+
1
1
3
6
63
123
197
131213 1995(上) 10 Yn Panda Ag Large Twig PAN-248A MS
+
1
1
5
33
143
358
17
558
165158 1995(沈) 10 Yn Panda Ag Sm Twig Sm Dt PAN-248B MS
+
3
4
9
27
112
162
317
508990 1995(沈) 10 Yn Panda Ag Micro Date PAN-248C MS
+
9
37
1
41
88
149693 1995 10 Yn Beijing Coin & Stamp/Ag PAN-253A MS
+
1
1
4
15
35
1
57
131257 1996 10 Yn Panda Silver MS
+
2
3
25
60
136
1
227
505125 1996(沈) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-270B MS
+
14
9
51
152
218
1
445
505126 1996(上) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-270A MS
+
2
3
45
201
351
5
607
650770 1996 10 Yn 9th Asian Stamp Expo/Ag PAN-275A MS
+
6
24
8
38
500944 1996 10 Yn Beijing Coin Expo PAN-276A MS
+
1
5
23
34
63
131216 1997 10 Yn Panda Silver MS
+
1
15
20
51
87
410634 1997(沈) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-289B MS
+
1
12
27
98
103
1
242
410635 1997(上) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-289A MS
+
2
2
3
23
111
234
5
380
395372 1997 10 Yn Panda Silver - Tourism PAN-293A MS
+
1
9
26
28
64
150613 1997 10 Yn Chongqing Municpal/Ag PAN-294A MS
+
1
1
8
3
36
100
1
150
143178 1997 10 Yn Shanghai Coin & Stamp/Ag PAN-292A MS
+
7
25
26
58
131217 1998 10 Yn Panda Silver MS
+
1
7
26
43
1
78
142333 1998 10 Yn Beijing Coin Expo PAN-311A MS
+
1
4
19
45
69
150614 1998 10 Yn Panda Silver - Air Show PAN-312A MS
+
2
25
26
53
506839 1998(沈) 10 Yn Panda Ag Large Date PAN-309B MS
+
1
1
1
7
38
49
97
131256 1999 10 Yn Panda Silver MS
+
2
3
14
32
51
400656 1999(沈) 10 Yn Panda Ag Lg Date Plain 1 PAN-323B MS
+
1
1
1
2
14
31
84
134
507715 1999(国) 10 Yn Panda Ag Lg Date Serif 1 PAN-323C MS
+
1
3
2
32
32
70
400655 1999(上) 10 Yn Panda Ag Small Date PAN-323A MS
+
2
2
4
9
89
124
230
170777 1999 10 Yn Beijing Int'l Coin Expo PAN-325A MS
+
1
1
13
50
47
112
131248 2000(国) 10 Yn Panda Silver Frosted PAN-333A MS
+
1
5
6
5
41
161
716
13
948
410406 2000(上) 10 Yn Panda Ag Mirrored PAN-333B MS
+
1
1
19
32
53
400725 2000 10 Yn Panda Guangzhou Expo PAN-334A MS
+
2
3
8
49
6
68
131284 2001 10 Yn Panda Silver PAN-347A MS
+
2
1
7
40
242
435
3
730
161204 2001-D 10 Yn Panda Silver Large D PAN-348A MS
+
1
2
5
76
282
10
376
517154 2001-D 10 Yn Panda Silver Small D PAN-348B MS
+
1
2
55
16
74
169041 2002 10 Yn Panda Silver PAN-358A MS
+
2
2
3
23
107
556
60
753
169350 2003(国 沈) 10 Yn Panda Ag Frosted PAN-371A MS
+
1
1
2
1
6
5
43
131
854
104
1,148
510257 2003(上) 10 Yn Panda Ag Satin PAN-371B MS
+
1
2
2
12
39
101
17
174
164493 2004 10 Yn Panda Silver PAN-382A MS
+
1
1
4
5
14
108
645
77
856
404342 2004 10 Yn China Construction Bank PAN-385A MS
+
2
2
5
38
8
55
502245 2004 10 Yn 20th Anniv ICBC PAN-386A MS
+
2
6
22
1
31
163178 2004 10 Yn Beijing Coin Expo PAN-387A MS
+
1
5
35
106
3
150
174033 2005 10 Yn Panda Silver PAN-401A MS
+
1
1
9
23
101
988
128
1,252
504668 2005 10 Yn Beijing Coin Expo PAN-402A MS
+
1
8
84
11
104
652694 2005 10 Yn Founding of ICBC PAN-403A MS
+
3
22
18
43
392777 2005 10 Yn 10th An Bank of Shanghai PAN-404A MS
+
1
4
54
10
69
141065 2006 10 Yn Panda Silver PAN-417A MS
+
1
3
4
12
34
107
1
883
246
1,291
398707 2006 10 Yn 10th Ann Mingsheng Bank PAN-418A MS
+
2
2
21
71
32
128
395373 2006 10 Yn Int'l Horticultural Expo PAN-419A MS
+
2
10
46
58
151755 2006 10 Yn 10th Ann Bank of Beijing PAN-420A MS
+
1
1
1
15
18
507802 2006 10 Yn Jinan City Comm Bank PAN-421A MS
+
1
1
2
2
5
2
1
14
148020 2006 10 Yn Beijing Coin/Stamp Expo PAN-422A MS
+
1
1
5
47
5
59
147135 2007 10 Yn Panda Silver PAN-432A MS
+
1
3
6
8
31
147
816
174
1,186
117034 2007 10 Yn 10th Ann Xian City Bank PAN-433A MS
+
2
13
6
1
22
117063 2007 10 Yn Listing of CITIC Bank PAN-434A MS
+
1
1
1
5
8
117035 2008 10 Yn Banknote Printing Plant PAN-497A MS
+
1
2
13
16
117064 2008 10 Yn Bank of Communications PAN-496A MS
+
2
4
8
1
15
687567 2009 10 Yn Panda Silver PAN-512A MS
+
1
1
412422 2009 10 Yn 30th Ann Chinese Bullion PAN-512A MS
+
4
11
6
2
19
160
8,042
8,557
16,801
117065 2009 10 Yn Inauguration of ChiNext PAN-510A MS
+
94
261
58
413
506309 2010 10 Yn 20th An Capital Market PAN-525A MS
+
2
62
160
48
272
117068 2010 10 Yn Panda Agricultural Bank PAN-526A MS
+
1
5
111
139
22
278
507522 2010 10 Yn 90th Ann. Shanghai Mint PAN-527A MS
+
1
33
7
41
509285 2011 10 Yn Int'l Horticulture Expo PAN-545A MS
+
43
936
1,532
72
2,583
820950 2019 10 Yn World Stamp Expo MS
+
1
1
2
971832 2011 10 Yn 60th Anniv Rural Credit PAN-547A MS
+
4
13
8
25
509283 2011 10 Yn Beijing-Shanghai Rail PAN-546A MS
+
2
11
16
8
37
651662 2011 10 Yn Shanghai Gold Exchange PAN-548A MS
+
11
8
3
34
2,165
5,064
1,948
9,233
651663 2011 10 Yn Xiamen Economic Zone PAN-549A MS
+
1
1
10
10
1
23
651664 2011 10 Yn Financial Workers' Union PAN-550A MS
+
11
15
4
30
596899 2016 10 Yn 20th Ann Bank of Beijing MS
+
2
14
8
24
687301 2018 10 Yn 30th Ann. of Industrial Bank MS
+
2
2
807556 2019 10 Yn CIIE MS
+
2
4
6
614920 2016 10 Yn 120th Ann. Shenyang Mint MS
+
4
16
4
24
615380 2016 10 Yn 60th Ann All-China Fed. of Returned Overseas Chinese MS
+
1
6
3
10
651573 2012 10 Yn 20th Ann Hua Xia Bank PAN-569A MS
+
1
1
11
77
3
93
652594 2013 10 Yn Pudong Development Bank PAN-590A MS
+
1
81
83
165
/ 2 »