Population-5 Yuan

Population-5 Yuan

5 Yuan, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total MS
+
2
6
13
23
96
573
2
1,224
43
1,982
151236 1986 5 Yn WWF Giant Panda MS
+
1
2
6
10
20
42
2
83
401284 1998 5 Yn Panda Hong Kong Expo MS
+
1
3
63
88
5
160
150615 1993 5 Yn Panda Silver MS
+
2
2
1
16
62
154
4
241
391119 1994 5 Yn Panda Silver MS
+
2
1
1
8
51
1
99
12
175
508494 1995(上) 5 Yn Panda Ag Large Date PAN-252A MS
+
1
3
14
35
53
7
113
508493 1995(沈) 5 Yn Panda Ag SD Frosted Gap PAN-252B MS
+
2
6
50
109
6
173
522559 1995(沈) 5 Yn Panda Ag SD Mirror Gap PAN-252C MS
+
5
12
14
31
391121 1996 5 Yn Panda Silver MS
+
3
7
11
83
226
2
332
391122 1997 5 Yn Panda Silver PAN-296A MS
+
2
2
1
8
84
1
265
3
366
150616 1997 5 Yn Panda Hong Kong Expo MS
+
1
9
75
88
1
174
391123 1998 5 Yn Panda Ag Thick Branch MS
+
3
6
38
81
1
129
523681 1998 5 Yn Panda Ag Thin Branch MS
+
5
5
5 Yuan, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total PR
+
1
1
3
11
15
31
Total PRCA
+
1
1
7
6
15
Total PRDC
+
1
14
14
16
24
97
322
461
260
1
1,210
149694 1986 5 Yn WWF Giant Panda, DC PRDC
+
2
16
26
21
1
66
131226 1997 5 Yn Panda Silver - Colored PAN-295A PR
+
1
1
3
11
15
31
391117 1997 5 Yn Panda Silver - Colored PAN-295A, CA PRCA
+
1
4
4
9
391118 1997 5 Yn Panda Silver - Colored PAN-295A, DC PRDC
+
1
2
4
8
15
590382 1998 5 Yn Panda Silver - Colored PAN-314A, CA PRCA
+
1
3
2
6
590383 1998 5 Yn Panda Silver - Colored PAN-314A, DC PRDC
+
1
14
14
15
22
97
304
431
231
1,129