Population-5 Yuan

Population-5 Yuan

5 Yuan, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total MS
+
2
7
13
23
100
588
2
1,246
43
2,024
151236 1986 5 Yn WWF Giant Panda MS
+
1
2
6
10
20
42
2
83
401284 1998 5 Yn Panda Hong Kong Expo MS
+
1
4
65
92
5
167
150615 1993 5 Yn Panda Silver MS
+
2
2
1
18
64
154
4
245
391119 1994 5 Yn Panda Silver MS
+
2
1
1
1
8
51
1
100
12
177
508494 1995(上) 5 Yn Panda Ag Large Date PAN-252A MS
+
1
3
14
35
53
7
113
508493 1995(沈) 5 Yn Panda Ag SD Frosted Gap PAN-252B MS
+
2
6
50
109
6
173
522559 1995(沈) 5 Yn Panda Ag SD Mirror Gap PAN-252C MS
+
5
13
14
32
391121 1996 5 Yn Panda Silver MS
+
3
7
11
90
240
2
353
391122 1997 5 Yn Panda Silver PAN-296A MS
+
2
2
1
9
87
1
267
3
372
150616 1997 5 Yn Panda Hong Kong Expo MS
+
1
9
75
89
1
175
391123 1998 5 Yn Panda Ag Thick Branch MS
+
3
6
38
81
1
129
523681 1998 5 Yn Panda Ag Thin Branch MS
+
5
5
5 Yuan, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total PR
+
1
2
4
10
15
32
Total PRCAM
+
1
1
7
6
15
Total PRDCAM
+
1
14
14
16
24
97
323
465
262
1
1,217
149694 1986 5 Yn WWF Giant Panda, DCAM PRDCAM
+
2
17
28
21
1
69
131226 1997 5 Yn Panda Silver - Colored PAN-295A PR
+
1
2
4
10
15
32
391117 1997 5 Yn Panda Silver - Colored PAN-295A, CAM PRCAM
+
1
4
4
9
391118 1997 5 Yn Panda Silver - Colored PAN-295A, DCAM PRDCAM
+
1
2
6
9
18
590382 1998 5 Yn Panda Silver - Colored PAN-314A, CAM PRCAM
+
1
3
2
6
590383 1998 5 Yn Panda Silver - Colored PAN-314A, DCAM PRDCAM
+
1
14
14
15
22
97
304
431
232
1,130