Population-Copper-Zinc

Population-Copper-Zinc

Copper-Zinc, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total MS
+
2
10
55
150
1
153
26
2
399
246241 1981 5 Jiao Sun-B6a MS
+
1
25
62
1
82
11
2
184
762068 1983 5 Jiao Sun-B14a MS
+
4
3
9
16
3
35
246244 1985 5 Jiao Sun-B22a MS
+
3
16
51
36
6
112
Copper-Zinc, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total PR
+
1
4
5
Total PRCA
+
1
1
5
4
6
2
1
20
Total PRDC
+
1
6
6
12
14
12
3
54
521898 1980 5 Jiao Sun-B2b, CA PRCA
+
1
1
246239 1980 5 Jiao Sun-B2b, DC PRDC
+
1
1
246242 1981 5 Jiao Sun-B6b, DC PRDC
+
4
1
3
8
596612 1981 5 Jiao Sun-B6b, CA PRCA
+
1
1
3
1
1
7
596613 1981 5 Jiao Sun-B6b PR
+
1
1
541660 1982 5 Jiao Sun-B10b, CA PRCA
+
1
1
1
3
246243 1982 5 Jiao Sun-B10b, DC PRDC
+
5
2
2
5
9
1
24
509309 1982 5 Jiao Sun-B10b PR
+
1
2
3
674994 1983 5 Jiao Sun-B14b, PR
+
1
1
627492 1983 5 Jiao Sun-B14b, CA PRCA
+
1
1
2
418944 1983 5 Jiao Sun-B14b, DC PRDC
+
1
1
3
3
1
9
627491 1984 5 Jiao Sun-B18b1 Large Date, CA PRCA
+
1
1
2
900452 1984 5 Jiao Sun-B18b1 Large Date, DC PRDC
+
1
2
1
2
6
900453 1984 5 Jiao Sun-B18b2 Small Date, DC PRDC
+
2
1
3
528549 1984 5 Jiao Sun-B18b3 Large Date, DC PRDC
+
1
1
900563 1985 5 Jiao Sun-B22b, CA PRCA
+
2
3
5
738741 1986 5 Jiao Sun-B26b, DC PRDC
+
1
1
2