Population-2 Jiao (Copper-Zinc)

Population-2 Jiao (Copper-Zinc)

2 Jiao (Copper-Zinc), MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total MS
+
1
15
49
1
72
1
106
1
59
1
66
1
20
393
762064 1983 2 Jiao Sun-B15a MS
+
4
9
1
13
21
1
15
6
1
1
72
2 Jiao (Copper-Zinc), PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total PR
+
5
1
2
9
Total PRCAM
+
2
1
7
15
5
3
1
34
Total PRDCAM
+
1
1
3
20
15
13
10
1
64
521899 1980 2 Jiao Sun-B3b, CA PRCAM
+
1
3
1
5
755318 1980 2 Jiao Sun-B3b, DC PRDCAM
+
1
1
755320 1981 2 Jiao Sun-B7b, DC PRDCAM
+
3
1
2
1
7
596610 1981 2 Jiao Sun-B7b, CA PRCAM
+
1
1
1
1
1
5
596611 1981 2 Jiao Sun-B7b PR
+
1
1
2
521885 1982 2 Jiao Sun-B11b, CA PRCAM
+
2
4
3
1
10
509307 1982 2 Jiao Sun-B11b PR
+
4
4
755321 1982 2 Jiao Sun-B11b, DC PRDCAM
+
3
3
3
6
4
19
516816 1983 2 Jiao Sun-B15b, CA PRCAM
+
1
1
1
3
516817 1983 2 Jiao Sun-B15b, DC PRDCAM
+
1
2
1
2
4
1
11
523037 1984 2 Jiao Sun-B19b1 Large Date PR
+
1
1
2
900454 1984 2 Jiao Sun-B19b1 Large Date, DC PRDCAM
+
1
8
6
2
17
674913 1984 2 Jiao Sun-B19b1 Large Date, CA PRCAM
+
1
3
4
674912 1984 2 Jiao Sun-B19b2 Small Date, CA PRCAM
+
1
1
900455 1984 2 Jiao Sun-B19b2 Small Date, DC PRDCAM
+
3
2
1
1
7
528548 1984 2 Jiao Sun-B19b3 Large Date, DC PRDCAM
+
1
1
639942 1985 2 Jiao Sun-B23b, PR
+
1
900564 1985 2 Jiao Sun-B23b, CA PRCAM
+
1
4
5
527548 1986 2 Jiao Sun-B27b, CA PRCAM
+
1
1
755323 1986 2 Jiao Sun-B27b, DC PRDCAM
+
1
1