Population-Copper-Zinc

Population-Copper-Zinc

Copper-Zinc, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total MS
+
2
19
56
1
80
1
86
42
5
292
794955 1981 Jiao Sun-B8a MS
+
12
30
42
38
16
3
141
351572 1983 Jiao Sun-B16a MS
+
3
5
20
9
7
2
46
452449 1985 Jiao Sun-B24a MS
+
11
1
6
1
24
9
52
Copper-Zinc, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total PR
+
2
4
3
1
10
Total PRCA
+
1
4
4
8
3
3
23
Total PRDC
+
1
2
8
8
15
8
2
44
521884 1980 Jiao Sun-B4b PR
+
1
1
794954 1980 Jiao Sun-B4b, DC PRDC
+
1
1
546289 1981 Jiao Sun-B8b PR
+
1
2
1
4
515330 1981 Jiao Sun-B8b, CA PRCA
+
1
1
1
1
1
5
794956 1981 Jiao Sun-B8b, DC PRDC
+
3
1
1
1
6
593364 1982 Jiao Sun-B12b, CA PRCA
+
2
1
3
794960 1982 Jiao Sun-B12b, DC PRDC
+
2
2
4
6
4
2
20
509306 1982 Jiao Sun-B12b PR
+
3
1
4
516819 1983 Jiao Sun-B16b, CA PRCA
+
1
1
2
1
5
516820 1983 Jiao Sun-B16b, DC PRDC
+
1
3
2
6
528659 1984 Jiao Sun-B20b1 Large Date, CA PRCA
+
1
1
3
5
900457 1984 Jiao Sun-B20b1 Large Date, DC PRDC
+
2
1
1
4
900458 1984 Jiao Sun-B20b2 Small Date, DC PRDC
+
1
2
1
4
528546 1984 Jiao Sun-B20b3 Large Date, DC PRDC
+
1
1
674918 1984 Jiao Sun-B20b2 Small Date, PR
+
1
1
900538 1985 Jiao Sun-B24b, CA PRCA
+
1
1
2
4
794961 1985 Jiao Sun-B24b, DC PRDC
+
1
1
527544 1986 Jiao Sun-B28b, CA PRCA
+
1
1
794962 1986 Jiao Sun-B28b, DC PRDC
+
1
1