數量報告-鉑金章

數量報告-鉑金章

鉑金章, PR PCGS Photograde
PCGS 編 號 描述 稱號 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 總計
總計 PRDC
+
2
6
18
15
1
42
570788 2015 Medal 3rd Panda Coin Expo 1/20oz Platinum, DC PRDC
+
3
3
593329 2015 Medal 3rd Panda Coin Expo 1/10oz Platinum, DC PRDC
+
5
1
6
404341 1987 - 美國紐約第16屆錢幣展- 1 盎司 PRDC
+
1
6
17
7
31
414850 1989 1 oz ANA Pittsburgh Pt., DC PRDC
+
1
1
2