PCGS 數量報告: 50 圓

PCGS 數量報告: 50 圓

50 圓, PR PCGS Photograde
PCGS 編 號 描述 稱號 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 總計
總計 PRDCAM
+
3
3
5
44
51
106
412432 1990 50 Yn Panda Bi-Metallic PAN-133A, DCAM PRDCAM
+
1
1
6
3
11
151288 1990 香港錢幣展覽會- (祈年殿圖樣) - 1/2 oz PRDCAM
+
1
5
8
14
522330 1990 Medal 3rd Hong Kong Coin Expo, DCAM PRDCAM
+
3
6
9
391284 1995 版金幣銀圈 - 1/2 oz PRDCAM
+
2
1
2
11
6
22
391280 1996 版金幣銀圈 - 1/2 oz PRDCAM
+
8
20
28
391286 1997 版金幣銀圈 - 1/2 oz PRDCAM
+
1
2
11
8
22