PCGS 价格指南: 500 圆 (金币)


货币单位: Hong Kong Dollar $ (1 USD = 7.75 HKD) 改变
汇率更新于 8/5/2020 4:03 上午
贵金属纪念币, 精 PCGS Photograde
500 圆 (金币), 精
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
218643 1993 - Marco Polo - 5 oz 99 DCAM
+
- - 328,856
-
350,781
-
416,547
-
602,904
-
-
218644 1993 - Fu Lu Shu (Yin Yang) - 5 oz 99 DCAM
+
- - 328,856
-
383,664
-
438,472
-
602,904
-
-
218645 1993 Chairman Mao 100 DCAM
+
- - - - - 602,904
-
-
218641 1993 - Peacocks - 5 oz 99 DCAM
+
- - 383,664
-
438,472
-
493,280
-
548,088
-
-
218655 1993 - Landmarks Tomb of Huang Di - 5 oz 99 DCAM
+
- - 416,547
-
460,397
-
526,171
-
602,904
-
-
218658 1994 - Unicorn NPB-2A - 5 oz 99 DCAM
+
- - 197,315
-
224,719
-
274,048
-
328,856
-
-
218674 1995 Yellow River-Nu Wa 99 DCAM
+
- - - - 438,472
-
- -
218676 1995 Maritime-Dragon Boat 99 DCAM
+
- - - - 602,904
-
- -
218678 1995 - Unicorn NPB-14A - 5 oz 99 DCAM
+
- - 197,315
-
219,240
-
263,082
-
328,856
-
-
218705 1995 Three Kingdoms 99 DCAM
+
- - 493,280
-
- - - -
843436 1996 Three Kingdoms-Guandu 99 DCAM
+
- - - - - 526,171
-
-
218706 1996 - Unicorn NPB-27A - 5 oz 108 DCAM
+
- - 186,349
-
219,240
-
257,602
-
328,856
-
-
843445 1997 Qi Baishi-Basket 99 DCAM
+
- - - 493,280
-
- - -
384707 1997 Yellow River Culture 128 DCAM
+
- - 197,315
-
219,240
-
274,048
-
- -