PCGS 价格指南: 500 圆 (金币)


货币单位: Swiss franc $ (1 USD = 0 CHF) 改变
汇率更新于 8/14/2020 7:07 上午
贵金属纪念币, 精 PCGS Photograde
500 圆 (金币), 精
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
PCGS 编 号 描述 铸币数量 称号 64 65 OMP 67 68 69 70
218643 1993 - Marco Polo - 5 oz 99 DCAM
+
- - 0
-
0
-
0
-
0
-
-
218644 1993 - Fu Lu Shu (Yin Yang) - 5 oz 99 DCAM
+
- - 0
-
0
-
0
-
0
-
-
218645 1993 Chairman Mao 100 DCAM
+
- - - - - 0
-
-
218641 1993 - Peacocks - 5 oz 99 DCAM
+
- - 0
-
0
-
0
-
0
-
-
218655 1993 - Landmarks Tomb of Huang Di - 5 oz 99 DCAM
+
- - 0
-
0
-
0
-
0
-
-
218658 1994 - Unicorn NPB-2A - 5 oz 99 DCAM
+
- - 0
-
0
-
0
-
0
-
-
218674 1995 Yellow River-Nu Wa 99 DCAM
+
- - - - 0
-
- -
218676 1995 Maritime-Dragon Boat 99 DCAM
+
- - - - 0
-
- -
218678 1995 - Unicorn NPB-14A - 5 oz 99 DCAM
+
- - 0
-
0
-
0
-
0
-
-
218705 1995 Three Kingdoms 99 DCAM
+
- - 0
-
- - - -
843436 1996 Three Kingdoms-Guandu 99 DCAM
+
- - - - - 0
-
-
218706 1996 - Unicorn NPB-27A - 5 oz 108 DCAM
+
- - 0
-
0
-
0
-
0
-
-
843445 1997 Qi Baishi-Basket 99 DCAM
+
- - - 0
-
- - -
384707 1997 Yellow River Culture 128 DCAM
+
- - 0
-
0
-
0
-
- -